شهرستان اسفراین داری 31 آرامگاه و اماکن مذهبی می باشد که اسامی آنها به شرح ذیل است .

 

اسامی امامزادگان و اماکن مذهبی شهرستان اسفراین

 

 1- امامزاده احمد بن موسی (ع) برادر بزرگوار امامرضا (ع) معروف به امامزاده کوران در بخش مرکزی اسفراین   روستای کوران فاصله حدود 15کیلومتر

2- مامزاده جعفربن احمد بن موسی (ع) معروف به امامزاده سید جعفر واقع در شهر اسفراین خیابان امام خمینی (ره ) کوچه شهید قرنی (امام خمینی ره 29 )


 3- آرامگاه سید موسی (ع) واقع در شهر اسفراین خیابان نواب صفوی
4- آرامگاه شیخ باغها واقع در  شهر اسفراین خیابان شهید مطهری

5- امامزاده ابراهیم (ع) معروف به نظر گاه بخش مرکزی روستای کبوتر خانه
6- آرامگاه شیخ آذری 2کیلمتری جنوب  شهر جنب شهر بلقیس
7- امامزاده اسحاق (ع) بخش مرکزی روستای روئین
8- امامزاده جعقر بن موسی (ع) بخش مرکزی روستای کوشکی
9- امامزاده سید موسی (ع)بخش مرکزی روستای گورپان
10- امامزاده حسین (ع) بخش مرکزی روستای گرمه خوش
11- امامزاده قاسم (ع) بخش مرکزی روستای دهک
12- امامزاده عبدالله (ع) بخش مرکزی روستای امام عبدالله
13- امامزاده سید سلطان مظفر(ع) بخش مرکزی روستای چهار برج
14- امامزاده زید بن علی (ع) –  بخش مرکزی روستای توی
15- امامزاده حسین (ع)   بخش مرکزی روستای فریمان
16- آرامگاه رضی الدین علی لالا  بخش مرکزی روستای ادکان
17- آرامگاه شیخ رشید الدین بیدوازی بخش مرکزی روستای بیدواز
18- امامزاده ضامن مسکین (ع) بخش مرکزی روستای در پرچین
19- آرامگاه شیخ جلال الدین احمد جوزقانیبخش مرکزی گورپان
20- امامزاده حسین (ع) معروف به بابا قدرت   بخش بام و صفی آباد نرسیده روستای دهنه اجاق
21- امامزاده مصیب(ع) –  بخش بام و صفی آباد روستای بام
22- امامزاده محمد (ع) بخش بام و صفی آباد روستای باغشجرد
23- آرامگاه  سید نعمت الله  –  بخش بام و صفی آباد روستای بکر آباد
24- امامزاده سلطان مصیب (ع) بخش بام و صفی آباد روستای اردین
25- امامزاده علی بن حسین و حسین بن موسی الرضا (ع) بخش بام و صفی آباد روستای جهان
26- امامزاده حمزه(ع) بخش بام و صفی آباد روستای دهنه شیرین
27- امامزاده پیر (ع) بخش بام و صفی آباد روستای فیروز آباد
28-آرامگاه  بابا گلی بخش بام و صفی آباد روستای فتح آباد
29- آرامگاه چهل امامی بخش بام و صفی آباد روستای الست علیا
 30- آرامگاه شاهزاد طلحه بخش بام و صفی آباد روستای قره چاه
31- آرامگاه شیخ برهان بخش بام و صفی آباد روستای دستجرد